អ៊ុ​ក​ ចាន់រ​ដ្ឋា​

​លោក​ អ៊ុ​ក​ ចាន់រ​ដ្ឋា​ គឺជា​អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​គាំទ្រ​ផ្នែក​ព័ត៌មានវិទ្យា​នៃ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​។​ លោក​បាន​ដើរតួ​នាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ ICT​ មជ្ឈមណ្ឌល​ទិន្នន័យ​អប់រំ​ បណ្តាញ​អប់រំ​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ជា​ទូទៅ​នៃ​ ICT។