ច​ន​ វី​កស៍​

លោក​ ច​ន​ វី​កស៍​ គឺជា​អ្នកជំនាញ​ផ្នែក​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឌី​ជី​ថ​ល​ ដែល​ប្រឹក្សា​យោបល់​លើ​គម្រោង​ព័ត៌មានវិទ្យា​ ប្រកបដោយ​ការ​ទទួលខុសត្រូវ​ផ្នែក​សង្គម​ជា​ច្រើន​។​ គាត់​បាន​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​រចនា​គេហទំព័រ​មួយ​ឈ្មោះ​ House32​ (ភ្នំពេញ​)​ ហើយ​គាត់​តែងតែ​ចូលរួម​ក្នុង​សហគមន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ក្នុងស្រុក​/​តំបន់​ និង​បាន​ប្រឹក្សា​យោបល់​លើ​ការ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ឌី​ជី​ថ​ល​ជា​ច្រើន​។​ គាត់​ជួយ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ ICT4DCambodia​ និង​បាន​ត្រួតពិនិត្យ​ក្រុមការងារ​គេហទំព័រ​ សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ដំបូង​នៃ​គេហទំព័រ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​ គាត់​ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​នៃ​អង្គការ​នេះ​ផង​ដែរ​។​